BrainyCoach

prvý inteligentný vzdelá­vací softvér

BrainyCoach

 • pre­vratné rieše­nie pre rodičov a deti od 6 do 15 rokov
 • GARAN­CIA lep­šieho vysvedče­nia i vedo­mostí žiaka*
 • efek­tívne uče­nie » menej uče­nia » viac času na hranie
 • pre­hľad pripravenosti na zaj­tra­jší deň
 • ľahšie uče­nie
 • kom­pletné spra­co­v­anie učiva 1.-9. ročník
 • pútavé spra­co­v­anie
 • nád­h­erné ilus­tračné obrázky
 • dôraz na trvalé zapamätanie
 • najvyššia efek­tivita

 • REVOLÚ­CIA vo výchove
 • výchova k zod­poved­nosti a sys­tem­at­ickej práci
 • odmeňo­vací sys­tém za uče­nie a pomoc v domácnosti
 • koľko sa učíš — toľko sa hráš
 • čas na hranie pod výluč­nou kon­trolou rodiča
 • zvyšuje motivá­ciu učiť sa a pomáhať rodičom
 • podrobný mon­i­tor­ing práce dieťaťa na PC
 • podrobný pre­hľad o učení i hraní
 • riade­nie čin­nosti dieťaťa na PC
 • dôraz na správnu výchovu — zapo­je­nie sa do živ­ota rodiny

doucovanie deti

guard

tablet-PC-smartfon

Pro­gram Brainy Coach bol pre­men­o­vaný na SmartBooks

navštívte www​.Smart​Books​.sk